Primăria Municipiului Focșani, Județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Turism – Serviciul Comunicare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din următoarele domenii, respectiv specializări:
  • domeniul ştiinţele pământului şi ale atmosferei, specializarea geografia turismului sau,
  • domeniul ingineria resurselor vegetale şi animale, specializarea inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism sau,
  • domeniul inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management specializarea inginerie şi management în industria turismului sau,
  • domeniul ştiinţe economice specializarea economia comerţului. turismului şi serviciilor sau specializarea economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii sau specializarea administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii, sau,
  • domeniul istorie specializarea turism cultural şi studii muzeale sau,
  • domeniul studii culturale specializarea turism cultural;
 • vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu;
 • cunoştinţe limba engleză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 februarie 2016, ora 12:00: proba practică;
 • 04 februarie 2016, ora 10:00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Focșani din Focșani, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 103, etaj 1, Județul Vrancea, telefon 0237/213.416.

(sursa: www.posturi.gov.ro)

Articole relaționate

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani Societate comercială din Focșani angajează recepționer. Cerințe: Limba engleză Operare PC Pentru mai multe detalii ne puteți