Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de asistent social principal cu studii superioare – Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Cerinţe specifice postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale
– aviz de liberă practică eliberai de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social principal

 • 1 post de educator cu studii superioare Centrul de Reintegrare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jariştea – Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
  Cerinţe specifice postului:
  – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor socio-umane: ştiinţelor juridice, administrative sau economice
 • 1 post de psiholog practicant cu studii superioare – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Măicăneşti – Serviciul Management De Caz Pentru Adulţi și Monitorizare Servicii Sociale.

Cerinţe specifice postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei
– aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesională psiholog practicant

 • 1 post de psiholog practicant cu studii superioare – Centrul de Reintegrare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jariştea – Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
  Cerinţe specifice postului:
  – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei, aviz de liberă practica eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesională psiholog practicant

1 post de muncitor calificat (bucătar) cu studii medii Centrul de Reintegrare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Coteşti – Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale.

Cerinţe specifice postului:
– studii modii absolvite eu diplomă de bacalaureat; curs calificare bucătar prezintă avantaj.

 • 1 post de asistent medical cu studii postliceale – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Odobeşti – Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
  Cerinţe specifice postului:
  – studii postliceale de specialitate, diplomă de absolvire;
  – certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • 1 post de asistent social practicant cu studii superioare – Birou Echipă Mobila – Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă.

Cerinţe specifice postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
– aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social practicant.

1 post de asistent social practicant cu studii superioare – Module Familiale Copii cu Dizabilităţi Focşani – Serviciul Management de Caz pentru Protecţie de Tip Rezidenţial.

Cerinţe specifice postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
– aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social practicant.

1 post de psiholog practicant cu studii superioare – Birou Echipă Mobilă – Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă.

Cerinţe specifice postului:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
– aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională psiholog practicant.

1 post de instructor educator cu studii medii – Module Familiale Mărăşeşti – Serviciul Management de Caz pentru Protecţie de Tip Rezidenţial. Cerinţe specifice postului:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2015, ora 16:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
   

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 48.

Sursa: posturi.gov.ro

Vezi aici lista ultimelor locuri de muncă
publicate pe site!

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți