Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 1. muncitor necalificat I la Serviciul spații verzi – Compartiment întreținere spații verzi, parcuri, grădini publice – 5 posturi;
 2. muncitor necalificat I la Serviciul spații verzi – Compartiment administrare cimitire și prestări funerare – 3 posturi;
 3. muncitor necalificat II la Serviciul spații verzi – Compartiment administrare cimitire și prestări funerare – 2 posturi;
 4. inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Serviciul financiar contabil – Compartiment investiții publice – 1 post;
 5. referent I – studii medii la Serviciul pază – obiective – supraveghere video – Compartiment supraveghere video – 1 post;
 6. muncitor calificat I – instalator la Compartimentul întreținere fond locativ și reparații inventar urban – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. muncitor necalificat I la Serviciul spații verzi – Compartiment întreținere spații verzi, parcuri, grădini publice – 5 posturi
pregătire : studii generale/fără studii
vechime în muncă : minim 3 ani

2. muncitor necalificat I la Serviciul spații verzi – Compartiment administrare cimitire și prestări funerare – 3 posturi
pregătire – studii generale/fără studii
vechime în muncă : minim 3 ani

3. muncitor necalificat II la Serviciul spații verzi – Compartiment administrare cimitire și prestări funerare – 2 posturi
pregătire – studii generale/fără studii

4. inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Serviciul financiar contabil – Compartiment investiții publice – 1 post
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
cunoștințe de operare PC

5. referent I – studii medii la Serviciul pază – obiective – supraveghere video – Compartiment supraveghere video – 1 post
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
perfecționări (calificări) : cursuri de calificare dispecer centru de alarmă
minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
cunoștințe de operare PC

6. muncitor calificat I – instalator la Compartimentul întreținere fond locativ și reparații inventar urban – 1 post
pregătire de specialitate : școală profesională/ studii medii
perfecționări(calificări) : calificare instalator
vechime în specialitate : minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (instalator)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 ianuarie 2020, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 ianuarie 2020, proba scrisă;
 • 22 ianuarie 2020, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani din Focșani, strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Județul Vrancea, Birou personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI / telefon 0237/225.617 interior 204.

Articole relaționate

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani Societate comercială din Focșani angajează recepționer. Cerințe: Limba engleză Operare PC Pentru mai multe detalii ne puteți