Clubul Sportiv „Unirea” din Focşani, Judeţul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. șofer
 2. antrenor maestru atletism

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șofer I:
studii medii sau de specialitate absolvite cu diplomă;
minimum 10 ani vechime în muncă ca și conducător auto;
minimum 3 ani vechime în transport persoane;
permis de conducere cat. B, D, D1;
atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în termen de card personalizat tahograf;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată ce un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto;
aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
să aibă cunoștințe tehnice/mecanice și de exploatare a autoturismelor;
recomandare de la ultimul loc de muncă;
disponibilitate pentru desfășurarea de activități în program prelungit, deplasări;

• antrenor maestru atletism:
să dețină nivelul de antrenor, acordat în condițiile H.G. nr. 343/2011;
carnet de antrenor vizai pe anul în curs sau certificat de calificare profesională eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare Antrenori, specializare atletism;
minimum 10 ani vechime în muncă;
disponibilitate pentru program flexibil;
cunoștințe minime de operare PC;
abilități de relaționare-comunicare;
abilități pentru munca în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2019, ora 12:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 30 octombrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv „Unirea“, Focşani, cu sediul în municipiul Focşani, Aleea Stadionului nr. 2, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/213.455.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți