Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • 1 post Inspector de specialitate gr. I /S – SSPPS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii economice / socio-umane superioare absolvite cu diplomă de licență;

o vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani.

 • 2 posturi Asistent social debutant/S – CITO Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV
  Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Inspector de specialitate gr, IA IS – CITO Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor / arhitectură;

o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

 • 1 post Economist gr. IA IS – CITO Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;

o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

 • 1 post Psiholog practicant IS – CRRPH Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Asistent social debutant IS – CRRN Jaristea – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Psiholog practicant ZS – CRRN Jariștea – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Infirmieră ZG – CRRN Jariștea – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Economist gr. IA ZS – CRRN Cotești – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;

o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani

 • 1 post Infirmieră ZG – CRRN Cotesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII;

o fără condiții de vechime.

 • 2 posturi Infirmieră ZG – CSRNA Odobesti (CIA Qdobesti) – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului:

o studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII;

o fără condiții de vechime

 • 1 post Asistent social principal ZS – CRPV Qdobesti – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social principal;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Psiholog practicant ZS – CPV ”0 nouă sansă” Mărășesti – SMCAMSS DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Asistent social debutant ZS – CPV ”0 nouă șansă” Mărăsesti – SMCAMSS- DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Asistent medical ZPL – CPV ”0 nouă șansă” Mărășești – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii postliceale absolvite cu diplomă;

o certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul 2019

 • 1 post Asistent medical ZPL – CRRN Măicănesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii postliceale absolvite cu diplomă;

o certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul 2019.

 • post Administrator I ZM – CIA Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

o constituie un avantaj experiența în funcția de adminstrator patrimoniu / gestionar într-o instituție publică;

o vechime în muncă de minim 3 ani.

 • 1 post Asistent social debutant ZS – CIA Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Psiholog practicant ZS – CIA Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Șofer (ambulantier) ZM – CIA Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

o școala de conducători auto categoriile B+C+E;

o cunoștințe minime de mecanică auto;

o atestat ambulanțier prezintă avantaj;

o vechime în activitatea de șofer de minim 3 ani;

 • 1 post Asistent social practicant ZS – CIA Măicănești – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social pacticant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Psiholog practicant ZS – CIA Măicănești – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;

o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;

o fără condiții de vechime.

 • 1 post Inspector de specialitate gr. I ZS – Birou Financiar Contabilitate si Buget – Serv. Financiar Contabilitate – PERU

Cerințe specifice postului:

o studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;

o vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani.

 • 1 post Consilier juridic gr. IA ZS – Birou Achiziții Publice – PERU

Cerințe specifice postului:

o studii juridice Z drept superioare absolvite cu diplomă de licență;

o constituie un avantaj experiența în domeniul achizițiilor publice

o vechime în specialitatea studiilor juridice Z drept de minim 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 mai 2019, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate