Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir  nr. 1, organizează, în data de 18 septembrie 2019, ora 11 :00 (proba scrisă), concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • referent debutant (1 post) la Biroul administrație publică și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică. Condiţii specifice:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: –
 • muncitor calificat treapta III (2 posturi, din care: 1 post – instalator apă-canal; 1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.

Condiţii specifice:

  • studii medii/generale;
  • certificat de calificare profesională;
  • fochist-autorizație I.S.C.I.R.însoțită de taloanele pentru viza anuală valabilă
  • vechime în specialitate: minimum 6 luni.
 • referent treapta II (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crâng Petrești”      din     cadrul          Direcției      administrarea patrimoniului public și privat.

Condiţii specifice:

  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni;

Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 6 septembrie 2019 (inclusiv),  ora 13:30, la Serviciul resurse umane și informatizare, camera 203, et.2, din cadrul Consiliului Județean Vrancea și vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concursurile mai sus menționate, se afişează la sediul şi pe siteul Consiliului Județean Vrancea,  www.cjvrancea.ro.

Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00).

Sursa: cjvrancea.ro

Articole relaționate