În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286/201 1 , Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Vrancea organizează concurs la sediul instituției din Focșani, Bdul. Gării nr. 13, jud. Vrancea, pentru ocuparea unui număr de 42 posturi vacante de natură contractuală:

 • 2 posturi Asistent social debutant IS — CITO Odobești — SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Inspector de specialitate qr. IA IS — CITO Odobesti — SMCAMSS DPPDAPV
 • 1 post Psiholog practicant IS – CITO Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 2 posturi Infirmieră IG – CITO Odobesti -SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Administrator qr. II IM – CITO Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Consilier juridic qr. I IS — Compartiment privind violenta domestică si sprijinirea victimelor infractiunilor – BMPHAPV – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Psiholog practicant IS — Birou Asistentă Maternală — SMCPTF – DPC
 • 1 post Psiholog principal IS — Birou Asistentă Maternală — SMCPTF – DPC
 • 2 posturi Asistent social practicant IS—Birou Asistentă Maternală — SMCPTF – DPC
 • 2 posturi instructor educator IM — MF Odobesti — SMCPTR – DPC
 • 1 post Inspector de specialitate qr. II IS — Centrul Comunitar de Servicii pentru copii cu Dizabilităti Focsani – CZRRCD Focsani – SMCPTR – DPC
 • 1 post Maseur IM — Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilităti Focsani – CZRRCD Focsani – SMCPTR – DPC
 • 1 post Psiholog practicant IS — Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare – CCSCD Focsani – SMCPTF – DPC
 • 1 post Asistent social practicant IS — Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare – CCSCD Focsani – SMCPTF – DPC
 • 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS — CRRN Jaristea — SMCAMSS — DPPDAPV
 • 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS — CRRN Cotesti — SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Asistent medical principal IPL — CIA Măicănesti — SMCAMSS – DPPDAPV
 • 4 posturi Infirmieră IG – CIA Măicănesti SMCAMSS – DPPDAPV
 • 2 posturi Asistent medical IPL — Comp. Respiro – CIA Măicănesti – DPPDAPV
 • 3 posturi Infirmieră IG — Comp. Respiro – CIA Măicănesti – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Infirmieră IG – CRRN Măicănesti – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Asistent social practicant IS — Compartiment privind violenta domestică si sprijinirea victimelor infractiunilor – BMPHAPV – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 1 post Psiholog practicant IS — Compartiment privind violenta domestică și sprijinirea victimelor infractiunilor – BMPHAPV – SMCAMSS – DPPDAPV
 • 3 posturi Educator IS — Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare – CCSCD Focsani – SMCPTF – OPC
 • 1 post Kinetoterapeut IS — Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare – CCSCD Focsani – SMCPTF – DPC
 • 1 post Inspector de specialitate gr. I IS Compartiment Supraveghere Specializată – CIPSCF – SIRU – DPC
 • 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS — Compartiment Urmărire Contracte — Birou Achizitii Publice
 • 1 post Inspector de specialitate qr. I IS — Compartiment Urmărire Contracte — Birou Achizitii Publice – DERU
 • 1 post Inspector de specialitate gr. I IS — Birou Salarizare si Managementul Resurselor Umane – SRUSMI – DERU
 • 1 post Inspector de specialitate gr. II IS — Compartiment Strategii si Relatii cu Autoritătile Publice Locale si ONG-uri Biroul Strategii, Relatii Pub!ice, Registratură si Arhivă – DJCRP

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2019, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 24 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

Detalii complete pot fi obținute din pagina oficială http://www.asistentasocialavn.ro/

Articole relaționate