Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir,  nr. 1, în data de  10 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează: 

 • Inspector clasa I gradul profesional superior ( 1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea” din cadrul Direcției tehnice și investiții

     Condiţii de participare la concurs

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;  
 • Inspector clasa I gradul profesional superior ( 2 posturi ) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

     Condiţii de participare la concurs

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;  
 • Inspector clasa I gradul profesional principal ( 1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

     Condiţii de participare la concurs

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • Inspector clasa I gradul profesional asistent ( 1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

     Condiţii de participare la concurs

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;       
 • Inspector clasa I gradul profesional debutant ( 1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

     Condiţii de participare la concurs

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: –

Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condițiile de ocupare a unei funcíi publice potrivit art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Consiliului Judeţean Vrancea – Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 203, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor           Publici,           respectiv        în         perioada         10        septembrie     –           30 septembrie                   2019  şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la nr.5 este prevăzut în anexa nr. 2D la G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;.
 • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la nr. 3 – 6 se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut nr. crt. 3, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail arbanas.georgiana@cjvrancea.ro
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia pentru concursurile mai sus menționate, se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Județean Vrancea,  www.cjvrancea.ro.

Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00).

Detalii complete la adresa: https://cjvrancea.ro/wp-content/uploads/2019/09/1-Anunt-publicare-site-1.pdf

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți