Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ( prin Hotararea 1027/2014)

1. Serviciul Public Crese Focsani scoate la concurs pe data de 16.02.2016, un post de executie de infirmiera pe perioada nedeterminata.

2. Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focsani pana pe data de 10.02.2016 ora 16,00.
Informatii suplimentare la sediul S.P.C. Focsani, telefon 0337/401635.

3. Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice:
a) Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si sa aiba domiciliul in Romania;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b) Conditii specifice pentru postul de infirmiera :
– studii medii ;
– vechime – minim 6 luni;
– curs de infirmiera organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

4. Concursul va consta in:
Probe de concurs:
a) selectie dosare , pe data de 11.02.2016
b) proba scrisa, la sediul institutiei, pe data de 16.02.2016ora 10,00
c) interviul, la sediul institutiei, pe data de 19.02.2016 , ora 10,00 .
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

5. Bibliografia:
• Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
• HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile , modificarile si completarile acestora.

6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
– Depunere dosare concurs:pana pe data de 10.02.2016 ora – 16,00
– Selecție dosare: 11.02.2016
– Afișare rezultate selecție dosare 11.02.2016
-Depunere contestații cu privire la rezultatul selectiei dosarelor :
12.02.2016
– Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selectiei dosarelor 15.02.2016
– Susținere proba scrisă 16.02.2016, ora 10,00
– Afișare rezultate proba scrisă 16.02.2016, ora 15.00
– Depunere contestații proba scrisă 17.02.2016
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise 18.02.2016
– Proba interviu 19.02.2016, ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu 19.02.2016, ora 13.00
– Depunere contestații proba interviu 22.02.2016, ora 15.00
– Soluționare și afișare rezultate contestații 23.02.2016
– Afișare rezultate finale 24.02.2016

Detalii suplimentare pot fi obtinute pe pagina de internet a Serviciului Public Crese Focsani.

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți