Angajari Spitalul Militar Focsani – lista posturi vacante

 

Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Popescu” Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante,  după cum urmează:

 • muncitor calificat III (zugrav), la formaţia întreţinere clădiri şi instalaţii/administrative;
 • muncilor calificat III (electrician), la formaţia întreţinere clădiri si instalaţii administrativ;
 • muncitor calificat III (tâmplar), la formaţia întreţinere clădiri şi instalaţii administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 

Angajari Spitalul Militar Focsani – conditii de participare


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat III zugrav-COR 713102):
  • 3 ani vechime în meserie;
  • să facă dovada calificării în meseria pentru care solicită participarea la concurs;
  • categoria de calificare 2.
 • muncitor calificat III (electrician – COR 741102):
  • 3 ani vechime în meserie;
  • să facă dovada calificării în meseria pentru care solicită participarea la concurs;
  • categoria de calificare 2;
  • autorizaţie valabilă pentru executarea/verificarea instalaţiilor electrice minimum gradul II B, pentru executarea de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV.
 • muncitor calificat III (tâmplar – COR 752201):
  • 3 ani vechime în meserie;
  • să facă dovada calificării în meseria pentru care solicită participarea la concurs;
  • categoria de calificare 2.
 • pentru încadrarea posturilor, nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”.

Angajari Spitalul Militar Focsani – detalii concurs


Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2015, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 ianuarie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
 • 11 ianuarie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Angajari Spitalul Militar Focsani – acte necesare


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Angajari Spitalul Militar Focsani – date de contact


Relații suplimentare se obțin la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Popescu” Focşani, telefon: 0237 216400, interior 1601. 1635 fax: 0372346031 sau 0372346032 e-mail: sorinivan2007@yahoo.com

Sursa: posturi.gov.ro

Vezi aici lista ultimelor locuri de muncă
publicate pe site!

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți