BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de „economist”  Gr. I –  studii superioare din cadrul Biroului  Contabilitate, Resurse Umane, administrativ

Concursul se organizează la sediul instituţiei din Focşani, str. Maior Gheorghe Sava nr.4,  în data de 25 mai 2015, ora 10.00, proba scrisă  şi în data de 29 mai 2015, ora 10,00 –  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, la sediul instituţiei din Focşani,  str. Maior Gheorghe Sava nr. 4 – Birou  Resurse Umane,  în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele  prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propie răspundere  că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

         Condiţii generale de participare la concurs, sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume  :

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt :

 1. Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,  sau echivalentă;
 2. Minim 4 ani  vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ;
 3. Cunoştinţe de operare PC în vederea utilizării programelor informatizate, specifice ( de contabilitate) şi capacitate de gestionare a datelor din aceste programe;

Bibliografia stabilită se afişează la sediul central şi la sediul din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 şi  pe site-ul instituţiei  www. bjvrancea.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 –   Birou  Resurse  Umane şi la telefon : 0237/231161.

B I B L I O G R A F I A

La concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist  Gr.I –  studii superioare,  la Biroul  Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ, din  cadrul  Bibliotecii Judeţene  DUILIU ZAMFIRESCU  Vrancea.

 • LEGEA contabilităţii  nr. 82 /1991 *** republicată;
 • LEGEA  nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor;
 • DECRETUL Nr. 209 din  5 iulie 1976  pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
 • LEGEA bibliotecilor nr. 334/2002 ***republicată ;
 • ORDIN  Nr. 1792 din 24 decembrie 2002  pentru aprobarea Normelor metodolo-gice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE Nr.264/13 martie 2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată;
 • HOTĂRÂRE  Nr.841/23 octombrie 1995  privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice – ANEXA 1;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;
 • ORDIN Nr. 946 din  4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în 2011;
 • HOTĂRÂRE  Nr.1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,  modificat prin  Ordinul nr. 60 din 21 ianuarie 2015;
 • ORDIN  Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

Sursa: anofm.ro | Afiseaza toate locurile de munca

Articole relaționate