Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 • 1 post de inspector de specialitate/S. gradul 1 – Compartiment Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului;
 • 1 post de inspector de specialitate/S, gradul I – Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • 1 post de psiholog principal/S – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică Coteşti;
 • 1 post de educator/PL – Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Odobeşti;
 • 1 post de instructor de educaţie/M – Centrul de Servicii de Recuperare Neuramotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti;
 • 1 post de infirmieră/G- Centrul de îngrijire şi Asistenţă Măicăneşti;
 • 1 post de infîrmieră/G – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Coteşti;
 • 1 post de economist/S, gradul II – Module Familiale Copii cu Dizabilităţi Focşani;
 • 1 post de educator/SSD – Centrul de Asistenţă şi Sprijin Cerinţe specifice postului;
 • 1 post de instructor de educaţie/M – Module Familiale Odobeşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post de inspector de specialitate/S. gradul 1 – Compartiment Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcţiilor;
  • vechime în muncă minimum 3 ani şi 6 luni încadrare cu studii superioare;
  • cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale, calificări, specializări (constituie avantaj).
 • 1 post de inspector de specialitate/S, gradul I – Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în muncă minimum 3 ani şi 6 luni încadrare cu studii superioare;
  • cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale, calificări, specializări (constituie avantaj).
 • 1 post de psiholog principal/S – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică Coteşti:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treaptă de competenţă profesională principal.
 • 1 post de educator/PL – Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Odobeşti:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă în specializarea asistent medico-social.
 • 1 post de instructor de educaţie/M – Centrul de Servicii de Recuperare Neuramotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • 1 post de infirmieră/G- Centrul de îngrijire şi Asistenţă Măicăneşti:
  • studii generale; foaie matricolă clasele I-VIII.
 • 1 post de infîrmieră/G – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Coteşti:
  • studii generale; foaie matricolă clasele I-VII.
 • 1 post de economist/S, gradul II – Module Familiale Copii cu Dizabilităţi Focşani:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime în muncă minimum 6 luni încadrare cu studii superioare;
  • cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale, calificări, specializări (constituie avantaj).
 • 1 post de educator/SSD – Centrul de Asistenţă şi Sprijin Cerinţe specifice postului:
  • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor socio-umane.
 • 1 post de instructor de educaţie/M – Module Familiale Odobeşti:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2015, ora 16:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 septembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 48.

Sursa anunt: posturi.gov.ro | Afiseaza toate locurile de munca

Articole relaționate

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani

Ofertă angajare recepționer în Focșani Societate comercială din Focșani angajează recepționer. Cerințe: Limba engleză Operare PC Pentru mai multe detalii ne puteți