Primăria municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante de:

  • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ – Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Focşani – 1 post;

Condiţii de participare la concurs
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializare construcţii civile, industriale şi agricole sau specializare căi ferate, drumuri şi poduri;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu.

  • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul contracte, achiziţii, energetic din cadrul Primăriei municipiului Focşani – 1 post.

Condiţii de participare la concurs
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializare construcţii civile, industriale şi agricole sau specializare căi ferate, drumuri şi poduri;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoștinte de operare pe calculator: nivel mediu.

Concursul va avea loc în data de 23 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și 25 iunie 2015, ora 14.00 – proba interviu, la sediul Primăriei municipiului Focşani. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, în data de 23 iunie 2015, ora 09.00.

Bibliografiile se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Direcţia resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate – telefon 0237/213416.

ACTE SOLICITATE:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
– cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Serviciul investitii, administrarea fondului locativ

Serviciul investitii, administrarea fondului locativ

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ din cadrul Primăriei municipiului Focşani

1. Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotararea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordin Ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863 /2.06.2008 privind aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu (a se vedea fișierul atașat – „Testare IT nivel mediu”).

Compartiment contracte, achiziţii, energetic

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul contracte, achiziţii, energetic din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

1. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicată.
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului României nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotararea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Hotararea Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, nivel mediu (a se vedea fișierul atașat – „Testare IT nivel mediu”).

Sursa: focsani.info | Afiseaza toate locurile de munca | Adaugă o ofertă / cerere de muncă

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți