Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie temporar vacante de:
inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment transport public local de călători – Direcţia economică – 1 post.
inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul relaţii cu publicul, informare publică – Serviciul comunicare – 1 post.

Concursul va avea loc in data de 9 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisa si 11 iunie 2015, ora 14.00 – proba interviu, la sediul Primăriei municipiului Focşani. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 9 iunie 2015, ora 09.00.


Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile se afişează la sediul şi pe website-ul Primăriei municipiului Focşani, www.focsani.info.


Dosarele de inscriere la concurs se depun la Direcţia resurse umane si coordonare unitati subordonate, camera 103, et. 1, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.


Relaţii suplimentare – la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate – telefon 0237/213416.

Conditii de participare la concurs

Direcţia economică
Compartiment transport public local de călători
– inspector, clasa I, gradul profesional principal
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Serviciul comunicare
Compartimentul relaţii cu publicul, informare publică
– inspector, clasa I, gradul profesional asistent
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
– cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal la

Compartimentul transport public local de călători – Directia economică 

1. Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordin Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificarile şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 60/217/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Focşani;
4. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată în 2007;
6. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în 2007, cu modificarile si completările ulterioare.
7. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.180/2014;
8. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 101/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport public local pe raza municipiului Focşani.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu (a se vedea fișierul atașat – „Testare IT nivel mediu”).

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la

Compartimentul relaţii cu publicul, informare publică – Serviciul comunicare 

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată în 2007;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în 2007, cu modificarile si completările ulterioare.
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu (a se vedea fișierul atașat – „Testare IT nivel mediu”).

Sursa: focsani.info | Afiseaza toate locurile de munca | Adaugă o ofertă / cerere de muncă

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți