Locuri de muncă la Serviciul Public Creșe Focșani


Serviciul Public Crese Focsani scoate la concurs pe data de 05.01.2016, un post de executie de infirmiera pe perioada nedeterminata si un post de executie de ingrijitoare pe perioada nedeterminata. Sunteti in cautarea de locuri de muncă la Serviciul Public Creșe Focșani ? Cititi mai departe….

Dosarul de concurs – Serviciul Public Creșe Focșani

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre

unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Date de contact – Serviciul Public Creșe Focșani


Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focsani pana pe data de 28.12.2015 ora 16,00. 
Informatii suplimentare referitoare la locuri de muncă la Serviciul Public Creșe Focșani se pot obtine la sediul S.P.C. Focsani, telefon 0337/401635 sau pe site-ul institutiei – http://cresefocsani.invrancea.ro/

Conditii generale si specifice


Pentru participarea la concursul pentru locuri de muncă la Serviciul Public Creșe Focșani, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice:

Conditii generale de ocupare a posturilor:

 • sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si sa aiba domiciliul in Romania ;
 • sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
 • sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice pentru postul de infirmiera:

 • studii medii ;
 • vechime in specialitate – minim 6 luni;
 • curs de infirmiera organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Conditii specifice pentru postul de ingrijitoare:

 • studii generale/medii;
 • selectie dosare , pe data de 29.12.2015;
 • proba scrisa, la sediul institutiei, pe data de 05.01.2016 ora 10,00.
 • interviul, la sediul institutiei, pe data de 08.01.2016 , ora 10,00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

Bibliografia:

 • Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile , modificarile si completarile acestora.

Calendar desfasurare concurs – Serviciul Public Creșe Focșani

 • Depunere dosare concurs:pana pe data de 28.12.2015 ora – 16,00
 • Selecție dosare: 29.12.2015
 • Afișare rezultate selecție dosare 29.12.2015
 • Depunere contestații cu privire la rezultatul selectiei dosarelor : 30.12.2015
 • Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selectiei dosarelor 04.01.2016
 • Susținere proba scrisă 05.01.2016, ora 10,00
 • Afișare rezultate proba scrisă 05.01.2016, ora 15.00
 • Depunere contestații proba scrisă 06.01.2016
 • Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise 07.01.2016
 • Proba interviu 08.01.2016, ora 10,00
 • Afișare rezultate proba interviu 08.01.2016, ora 13.00
 • Depunere contestații proba interviu 11.01.2016, ora 15.00
 • Soluționare și afișare rezultate contestații 12.01.2016
 • Afișare rezultate finale 13.01.2016

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți