Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (mecanic) la Compartimentul administrativ din cadrul Directiei economică şi informatizare. Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vrancea, în data de 3 septembrie 2015, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 9 septembrie 2015, ora 12,00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Consiliului Județean Vrancea – Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 303 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind organizarea concursului şi trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi anume:
a) fişa de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emiten Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
• studii medii de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, şcoală profesională sau şcoală de ucenici care să ateste calificarea în meseria de mecanic

Bibliografia stabilită este afişata aici, la sediul instituției şi pe site-ul instituției www.cjvrancea.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 303 şi la telefon 0372372433.

Articole relaționate