Ofertă angajare la Spitalul Panciu

Cauți un loc de muncă? Abonează-te la grupul Facebook „Joburi Vrancea” care are peste 20.000 de membri și 7 ani vechime!


Accesează grupul „Joburi Vrancea”

Spitalul Orăşenesc Panciu, județul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • asistent medical generalist principal – Compartiment Sterilizare;
 • infirmier debutant – Compartiment Gastroenterologie;
 • îngrijitoare – Compartiment Obstetrică – Ginecologie;
 • muncitor necalificat – Compartiment Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal:
  • studii postliceale de specialitate;
  • certificat de liberă practică, vizat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • vechime minimum 5 ani;
  • certificat că a urmat un curs de sterilizare;
  • cunoștințe minime operare PC.
 • infirmier debutant:
  • studii medii;
  • curs de infirmier;
  • nu necesită vechime.
 • îngrijitoare:
  • studii medii;
  • nu necesită vechime.
 • muncitor necalificat:
  • studii generale sau medii;
  • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iulie 2020, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistent medical principal:
  • proba scrisă în data de 13.07.2020, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 13.07.2020, ora 13.00.
 • infirmier debutant, îngrijitoare și muncitor necalificat:
  • proba scrisă în data de 13.07.2020, ora 10.00;
  • proba practică în data de 13.07.2020, ora 12.00;
  • proba interviu în data de 13.07.2020, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc Panciu, telefon 0237.275.600 interior 112 şi interior 119, fax 0237.275.779, e-mail spitalpanciu@yahoo.com.

Sursa: posturi.gov.ro


Facebook
WhatsApp
Twitter
Email