Cauți un loc de muncă? Abonează-te la grupul Facebook "Joburi Vrancea" care are peste 19.000 de membri și 7 ani vechime!

Unitatea Militară 02542 Focşani din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de personal civil contractual, de referent de specialitate debutant/ studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor, din cadrul Biroului achiziții publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Studii universitare de licenţă, specialităţile: Construcţii civile industriale şi agricole;Inginerie civilă; Căi ferate, drumuri şi poduri; Amenajări şi construcţii hidrotehnice;Arhitectură; Conservare şi restaurare de arhitectură;Inginerie urbană şi dezvoltare regională;Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; Construcţii miniere; Inginerie economică în construcţii; Infrastructura transporturilor metropolitane; Instalaţii pentru construcţii; Inginerie sanitară şi protecţia mediului; Instalaţii pentru construcţii – pompieri; Sisteme electrice; Electrotehnică; Electromecanică; Electronică aplicată; Energetică; Electroenergetică; Inginerie de petrol şi gaze; Termoenergetică; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii; Reţele şi software de telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie industrială; Mecatronică.
 2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 3. Fără vechime în specialitatea studiilor sau în muncă;
 4. Cunoştinţe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Operare în Office, WINDOWS, nivel Avansat;
 5. Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 8. Încadrare în condiţii de muncă – normale;
 9. Abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres;
 10. Apt medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2020, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 februarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, telefon 0237/213.155, int. 135 sau 138.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate