Spitalul Municipal Adjud, judeţul Vrancea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Adjud, cu sediul în Adjud, Stt. Republicii nr. 21, județul Vrancea, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

• 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criteriile generale sunt următoarele:
au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical al unității se va organiza în data de 05.11.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 11.11.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, 11.11.2019, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.10.2019, ora 10.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Adjud și se publică, și pe site-ul spitalului www.spitaladjud.ro.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237.640.77. interior 151, Biroul RUNOS.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți