Unitatea Militară 01512 Sibiu (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”), din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, aflate în garnizoanele București, Craiova, Focșani, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, după cum urmează:

 • 6 posturi de administrator financiar treapta III (Centrul secundar de învățare a limbilor străine București, Craiova, Focșani, Brașov, Cluj- Napoca, Iași), studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obțineni autonzației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”, vechime în muncă – 6 luni, astfel:
  • 16.09.2019, ora 09.00 -proba scrisă;
  • 20.09.2019, ora 09.00 – interviu,
 • data limită de depunere a dosarelor- 03.09.2019, ora 15.00.

Depunerea dosarelor se va face la:

 • Batalionul 265 Poliție Militară București (Șoseaua Antiaeriană nr. 4-6) pentru Centrul secundar de învățare a limbilor străine București,
 • U.M. 01178 Craiova (str. Mann Sorescu nr. 2) pentru Centrul secundar de învățare a limbilor străine Craiova,
 • U.M. 01470 Focșani (bd. București nr. 4-6) pentru Centrul Secundar de învățare a limbilor Străine Focșani,
 • U.M. 01700 Brașov (Calea Feldioarei nr. 42) pentru Centrul Secundar de învățare a Iambilor Străine Brașov,
 • U.M. 01049 Cluj-Napoca (str. Moș Ion Roată nr. 1-3) pentru Centrul Secundar de învățare a limbilor Străine Cluj-Napoca,
 • U.M. 01175 Iași (Str. Aleea Ghica Vodă nr. 2) pentru Centrul Secundar de învățare a Limbilor Străine Iași.

Organizarea concursului se va face la sediul U.M. 01512 Sibiu, Str. Revoluției nr. 3-5, județul Sibiu.

Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul unităților militare menționate și pe site-ul www.armyacademy.ro.

Date de contact ale secretariatului:

 • U.M. 01512Sibiu-0269/432.990, int 1140,
 • Batalionul 265 Poliție Militară București – 0214/102.875, int. 151;
 • U.M. 01178 Craiova – 0251/593.007, int 324,
 • U M. 01470 Focșani – 0237/215.100, int 235,
 • U.M. 01700 Brașov – 0268/440.338, int. 0210;
 • U.M. 0104 9 Cluj’-Napoca-0264/417228, int. 139 sau 130,
 • U.M. 01175 Iași- 0232/242.046, int. 127.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01512 din Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/432.990, interior 1139, 1140.

Sursa si detalii complete la posturi.gov.ro

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți