Unitatea Militară 01471 Focșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. casier debutant;
 2. șef formație muncitori gradul I;
 3. muncitor calificat III (electrician);
 4. muncitor calificat III (zugrav zidar).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de casier debutant sunt:

 1. absolvirea cel puţin a studiilor medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic sau absolvirea unor studii medii în domeniu atestate printr-o diplomă avizată de M.E.N.
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. vechime – nu este cazul;
 4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
 5. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Şef formaţie muncitori sunt:

 1. absolvirea cel puţin a studiilor medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic sau absolvirea unor studii postliceale tehnice(construcţii şi instalaţii).
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. 2 ani – vechime în domeniul tehnic;
 4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
 5. abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor calificat (electrician) sunt:

 1. absolvirea cel puţin a studiilor medii în domeniul electrotehnic sau absolvirea unor studii postliceale în domeniu electrotehnic
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. 6 luni – vechime în domeniul electric;
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor calificat (zugrav/zidar) sunt:

 1. studii medii sau generale şi absolvirea unui curs care ateste calificarea specifică
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. 6 luni – vechime în domeniul;
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • casier debutant:
  • 05 septembrie 2019, ora 08.30: proba scrisă;
  • 11 septembrie 2019, ora 08.30: proba interviu.
 • șef formație muncitori gradul I:
  • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor calificat III (electrician):
  • 05 septembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
  • 17 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • muncitor calificat III (zugrav zidar):
  • 05 septembrie 2019, ora 14.00: proba scrisă;
  • 11 septembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01471, b-dul Bucureşti nr. 4-6, localitatea Focşani, telefon 0237/215.100, interior 244.

Sursa: posturi.gov.ro

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți