ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie din Batalionul 81 LAROM „Maior Gheorghe Şonţu”.

Posturile pentru care se organizează concurs sunt casier debutant din compartimentul „Casierie” la contabilul şef, Şef formaţie muncitori, muncitor calificat (electrician) şi muncitor calificat (zugrav/zidar) din Formaţiunea de cazarmare din U.M. 01471 Focşani.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
– cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
– curriculum vitae – model european;
– certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
– copii ale documentelor de studii;
– copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.08.2019 , ora 15.30.

Pentru detalii complete accesați site-ul http://www.brigada8art.ro

Articole relaționate

Ofertă angajare Autovip Focșani

Ofertă angajare Autovip Focșani

Autovip Focșani angajează: – responsabil parc auto și șef atelier; – șofer categoria D; – mecanic auto. Pentru mai multe detalii ne puteți