Te asteptăm să te angajăm în echipa noastră, la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea!

Organizăm concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

– consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Monumente Istorice şi Arheologie.


Concursul se va organiza la sediul instituţiei din Focşani, str. N. Titulescu nr.1, judeţul Vrancea, astfel:

– proba scrisă în data de 21 noiembrie 2016, ora 10.00;
– interviul se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.


Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, după cum urmează:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale: ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative -specializarea administraţie publică.

-vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Monumente Istorice şi Arheologie:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

-vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2016 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea din Focşani, str. Nicolae Titulescu, nr. 1 şi vor conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere ( anexa 1);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013 (anexa 2);
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (anexa 3);
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (anexa 4).

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.


Bibliografia pentru concursul de recrutare în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
4.Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
5.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
6.Ordinul nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.
7.Ordonanta de Guvern nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările ulterioare.
8.Hotărârea de Guvern nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor instituţii publice de cultură, cu modificările ulterioare.

Bibliografia pentru concursul de recrutare în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Monumente istorice şi arheologie este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
3. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordonanţa de Guvern nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. OMCC nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice.
6. OMCC nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia.
7. OMCC nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordinul nr. 2664 din 12 noiembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate.
9. Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare.
10.Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea sau la numărul de telefon 0237/226.201.

Va așteptăm!

Articole relaționate