PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
CONVOCAREA Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 25 iunie 2015

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 iunie 2015, ora 16.00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 38/2015 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Puncte de alimentare cu energie electrică în Perimetrul istoric Piața Unirii municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație termică sediu Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, str. Mărășești nr. 76 municipiul Focșani”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

4. proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidențele contabile ale municipiului Focșani a debitului în sumă de 3.840.697,28 lei reprezentând contravaloarea investiției „Finalizare fațade blocuri în municipiul Focșani”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula.

5. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, depuse de Lăutaru Luminița, cu domiciliul în Focșani, Aleea Căminului nr. 12, ap. 20, Aniței Viorica, cu domiciliul în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 10, ap. 13 și Chelaru Dorina cu domiciliul în Focșani, str. Cartier CFR nr. 2, ap. 39; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

7. proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul local al municipiului Focșani pentru 5 funcții de membri ai Consiliului de Administrație în vederea modificării formei juridice a Societății Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

8. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 178/357/2012, nr. 198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 188/2013, nr. 212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 28/2014, nr. 38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014, nr. 187/26.06.2014, nr. 277/30.10.2014, 54/26.02.2015 și nr. 112/30.04.2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

9. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

10. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 7,00 mp. situat în Focșani, str. Brăilei nr. 25, ap. 2, județul Vrancea, T.197, P. 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Ursăchel Mariana și Lensu Dănuț; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

11. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului medical cu suprafața utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului – Policlinica nr. II, situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în „spațiu destinat formării, specializării și perfecționării pregătirii profesionale în domeniul sanitar”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

12. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniul public al Municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani a imobilului situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

13. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 6; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2009 privind aprobarea criteriilor și punctajului pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat precum și a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuințe, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 9, ap. 2 înscrisă în CF 54675-C1-U12 UAT Focșani către familia Apușcășiței Constantin-Daniel și Apușcășiței Silvia-Narcisa; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, Str. Ulmului nr. 7, bloc 7, ap. 6 înscrisă în CF 51902-C1-U2 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U9 UAT Focșani către domnul Codreanu Silviu; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

17.proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări

Raportul Primarului municipiului Focșani ing. Decebal Gabriel Bacinschi privind activitatea desfășurată în anul 2014

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Sursa: Primăria Focșani

Articole relaționate